"Voedselbossen combineren landbouw en natuur. Dit voorbeeldproject is bedoeld om andere agrariërs te inspireren."

Wie?

Stichting Voedselbosbouw Nederland is in juni 2016 opgericht door initiatiefnemers Wouter van Eck, Marc Buiter, Bart Lensink, Fransjan de Waard en Evelyn Derksen.
De stichting ontwikkelt en exploiteert nieuwe en bestaande voedselbossen in Nederland en wil zo zorgen voor een duurzame voorziening van behoeften aan onder meer lekker en gezond voedsel uit de streek, anderszins bruikbare bosproducten, een waardevolle natuurbeleving, een aantrekkelijk landschap en een vitale natuur.
Daarnaast beoogt de stichting zoveel mogelijk bij te dragen aan de ontwikkeling en verspreiding van hoogwaardige kennis en vaardigheden op het gebied van voedselbossen, permacultuur en (eetbare) natuur in gematigde klimaatzones.

Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt particulieren, ondernemers en overheden om nieuwe natuur in Brabant te realiseren.
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft
een aantrekkelijke subsidieregeling. Het fonds draagt, onder voorwaarden, financieel bij aan onder meer de verwerving van grond voor de realisatie van nieuwe natuur, de kosten van inrichting, kavelruil en de aanleg van ecologische verbindingszones;
grond, die ter verkoop of verpachting wordt aangeboden;
de noodzakelijke kennis om u verder te helpen als u plannen heeft om zelf nieuwe natuur te realiseren.

HAS Hogeschool heeft samen met provincie Noord-Brabant het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur opgezet, met als doel kennis over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en toepassingen hiervan in de praktijk te bundelen.
Het lectoraat moet een bijdrage leveren aan het verbreden van de waarde en gebruik van de natuur. En dat met behoud en liefst verbetering van de biodiversiteit.
Lectoren zijn Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg van de Natuurverdubbelaars.

Landschap en natuur

 

Het cultuurlandschap rondom Schijndel heeft lang bestaan uit een combinatie van bomenrijen (met name populieren) en relatief kleinschalige agrarische kavels.
Door schaalvergroting en de teelten van monoculturen in de landbouw is de biodiversiteit, net als elders in Nederland, afgenomen. De omvang van de resterende natuurgebieden (b)lijkt bovendien te gering om deze achteruitgang te kunnen keren.
Het voedselbos zal bestaan uit een polycultuur van voornamelijk houtige, eetbare soorten. Zowel bij het ontwerp als bij de aanleg en het beheer worden de ecologische principes van een natuurlijk bos toegepast. Dit alleen al leidt tot een forse toename van biodiversiteit op beide locaties, die nu bestaan uit vlaktes met vooral raaigras. In aansluiting op de bestaande landschappelijke structuren worden greppels verbreed en nieuw aangelegd, om zo de variatie van biotopen te vergroten.
Waterberging wordt op deze manier onderdeel van het functioneren van het voedselbos. De nattere plekken stimuleren soorten die aan deze biotoop gebonden zijn, zoals amfibieën en libellen. Soorten die tegelijkertijd van groot belang zijn voor het plaagbeheer in het voedselbos.
Het grondverzet wordt benut om ook enkele hogere plekken te creëren. Hiermee ontstaan niet alleen geschikte omstandigheden voor dieper wortelende soorten, maar ook voor diverse dieren -denk aan muizen, mieren, loopkevers, wezel, egel- die profiteren van de aanwezigheid van deze relatief droge plekken. Ook padden zijn voor een succesvolle overwintering afhankelijk van droog strooisel; in het voorjaar zoeken ze dan weer een vochtige poel of sloot op. De combinatie van diverse biotopen garandeert dus goede leefomstandigheden voor een groot aantal soorten.